top of page

SIUNTIMAS IR APMOKĖJIMAS

Ką turite žinoti:

 1. Prekės pristatomos kliento nurodytu adresu per vidutiniškai 3 (tris) dienas po apmokėjimo. Pristatymas tik Lietuvos ribose.

 2. Siuntos kaina rodoma po Užsakymo apdorojimo ir priklauso nuo Prekės Pristatymo adreso.

 3. Prekes gali atsiimti tik Užsakyme nurodytas asmuo.

 4. Jeigu Prekės nebuvo pristatytos nurodytu laiku arba kai kurių Prekių pristatyme trūksta, Klientas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu ne vėliau kaip per 1 dieną nuo Pristatymo gavimo. Jeigu Klientas per šiame punkte nurodytą terminą neinformuoja Pardavėjo apie Pristatymo trūkumus ir trūkumus – laikoma, kad Klientas neturi Pardavėjui pretenzijų.

 5. Pardavėjas neatsako, jei Pristatymo sąlygos nesilaikomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 6. Jeigu Pardavėjas sandėlyje neturi pakankamai Prekių, tačiau apie tai informuoja Klientą – Pristatymo sąlygos negalioja.

 7. Klientas gali sumokėti už Užsakymą banko pavedimu arba kredito/debeto kortele.

KOKYBĖ, GARANTIJA IR GRĄŽINIMAS

Ką turite žinoti:

 1. Pardavėjas garantuoja, kad visų prekių kokybė atitinka visiems Lietuvos Respublikoje gamintojams taikomus standartus, o jei tokių standartų nėra deklaruota – įprastus reikalavimus, taikomus Mažmeninei prekybai. Prekės turi būti tinkamai užplombuotos, supakuotos ir neturėti jokių pažeidimų.

 2. Kokybiškos kojinės nėra keičiamos ar gražinami už jas sumokėti pinigai. Tai numato 2001-06-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintų „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punktas

 3. Visoms parduodamoms prekėms taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta garantija.

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos:

 1. Šioje privatumo politikoje deklaruojamos privatumo sąlygos naudojantis interneto svetaine (www.kojinessportui.lt).

 2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus galiojančius teisės aktuose numatytus reikalavimus.

 3. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte, kokius asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome, kokias teises turite.

 4. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „A Maneuver“, juridinio asmens kodas [306163306], buveinės adresas [Vilnius, Birželio 23-iosios 10a-16], elektroninio pašto adresas [info@kojinessportui.lt].

 

Kokius asmens duomenis renkame ir kokiu tikslu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam ir kodėl perduodame Jūsų duomenis?

 1. Mes visada saugome jūsų duomenis ir reikalaujame, kad visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, turintys prieigą prie jūsų duomenų, tai padarytų. Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiu kitu būdu, išskyrus šios Privatumo politikos ar galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 2. Mes pasiliekame teisę teikti informaciją apie Jus, jei mūsų reikalaujama pagal įstatymus arba jei to mums reikalauja teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos.

 3. Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų įmonės darbuotojai, taip pat galime juos perduoti mums paslaugas teikiančioms įmonėms. Visada reikalaujame, kad paslaugas teikiantys partneriai jūsų duomenis tvarkytų tik pagal mūsų nurodymus ir galiojančius teisės aktus.

 4. Partneriai, su kuriais bendradarbiaujame, neturi teisės naudoti asmens duomenų kitais tikslais nei tie, kuriems jie buvo perduoti.

Kiek laiko ir kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

 1. Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai būtina pagal galiojančius teisės aktus ir duomenų tvarkymo tikslus.

 2. Stengiamės nesaugoti nereikšmingų asmens duomenų. Tokia informacija gali būti saugoma tik tais atvejais, kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka mūsų veiklai vykdyti.

 3. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, todėl negalime garantuoti visiško duomenų saugumo, kai perduodate duomenis į interneto svetainę – prisiimate riziką, susijusią su duomenų perdavimu į interneto svetainę. Gavę Jūsų duomenis taikome būtinas saugumo priemones, kad apsaugotume Jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos.

 4. Jei sužinosime apie asmens duomenų saugumo incidentą, galintį sukelti didelę grėsmę Jūsų laisvėms ir teisėms, nedelsdami apie tai Jus informuosime.

Kokias teises turite?

 1. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis bei susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

 2. Jūs turite teisę ištaisyti bet kokius netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti bet kokius neišsamius savo asmens duomenis.

 3. Turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

 4. Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą.

 5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

 6. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, tačiau negalėsite pasinaudoti šia teise tais atvejais, kai tai gali neigiamai paveikti kitų asmenų teises ir laisves.

 7. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą.

 8. Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinė yra Sapiegos g. 17, Vilnius, www.ada.lt.

Skundai ir apeliacijos

 1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el.paštu [info@amaneuver.lt]. Atsakysime į jūsų užklausą šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 2. Jei turite klausimų ar pastabų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis el.paštu [info@amanauver.lt].

what personal data is collected
bottom of page